În baza dispozițiilor art. 11 alin. (2) și (3) și ale art. 58 lit. j) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Plenul Curții de Conturi a României a aprobat, prin Hotărârea nr. 629 din data de 20 decembrie 2022, noul Regulament privind activitatea de audit public extern, care s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.12 din 5 ianuarie 2023.
 

Noul regulament este un alt pas realizat în continuarea implementării măsurilor de modernizare, standardizare și transparentizare, asumate în amplul proces de reformă instituțională derulat în cadrul proiectului CCR – SAI pentru cetățean – SIPOCA 744, realizat cu sprijinul Băncii Mondiale.
Regulamentul a fost elaborat în scopul reglementării aspectelor organizatorice privind desfășurarea activității de audit public extern exercitată de Curtea de Conturi a României, având caracter de normă de aplicare a Legii nr. 94/1992. Acesta definește clar relația dintre Curtea de Conturi și entitățile auditate, prin precizarea drepturilor și obligațiilor fiecărei părți implicate în procesul de audit, în scopul unei colaborări eficiente care să conducă la creșterea performanței în utilizarea fondurilor publice.

Un element de noutate esențial este reprezentat de faptul că rapoartele de audit sunt revizuite pe întreg lanțul ierarhic și sunt asumate instituțional, împreună cu scrisorile către management, de către Plen sau de către directorii camerelor de conturi, conform mandatului acordat de Plen. 

Procedura de emitere a raportului de audit și a scrisorii către management va presupune parcurgerea următoarelor etape obligatorii:

 • exercitarea unui control al calității procesului de audit pe toată durata misiunii de audit, prin revizuirea asigurată de controlul ierarhic și, după caz, de o structură specializată din cadrul Curții de Conturi;
 • comunicarea proiectului raportului de audit și a proiectului scrisorii către management conducerii entității auditate, dar și persoanelor cu atribuții în domeniu în perioada supusă auditului, în vederea exercitării dreptului de a depune obiecții în termen de 15 zile calendaristice, precum și în vederea elaborării de către conducerea entității auditate a unui Plan de măsuri pentru implementarea recomandărilor; 
 • concilierea cu entitatea auditată a constatărilor și concluziilor auditului, a recomandărilor Curții, a eventualelor obiecții și a Planului de măsuri pentru implementarea recomandărilor (la conciliere participă și alte persoane cu atribuții care s-au aflat sau se află în relație profesională cu entitatea auditată și care dețin informații relevante pentru aspectul auditat);
 • stabilirea de recomandări în sarcina entităților auditate, pe care aceasta trebuie să le implementeze în baza unui Plan de măsuri conciliat și agreat cu echipa de audit;
 • aprobarea raportului de audit și a scrisorii către management de Plenul Curții de Conturi (la ședința Plenului pot fi invitați reprezentanţii entităţii auditate).

Valorificarea rezultatelor activității de audit se realizează, după caz, prin:

 • informarea conducerii entității auditate cu privire la rezultatele auditului;
 • certificarea conturilor;
 • solicitarea aplicării măsurii de suspendare din funcție a persoanelor care se fac vinovate de săvârșirea unor fapte cauzatoare de prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, constatate în urma misiunilor de audit efectuate, până la soluționarea definitivă a cauzelor în care sunt implicate;
 • dispunerea măsurii de blocare a fondurilor bugetare sau speciale, atunci când se constată utilizarea nelegală ori ineficientă a acestora;
 • sesizarea organelor de urmărire penală, în situația în care s-a constatat existența unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii;
 • publicarea rapoartelor de audit și/sau a sintezelor acestora pe pagina de internet a instituției.

Curtea de Conturi nu va mai emite decizii - actele administrative în care erau cuprinse măsurile dispuse în sarcina conducerii entității auditate. 
Rapoartele de audit vor cuprinde recomandări, care vor fi implementate conform Planului de măsuri și aprobate prin acte administrative, respectiv:

 • prin hotărâri ale Plenului, în cazul ordonatorilor de credite de la nivel central, precum și de la nivelul județelor și municipiilor reședință de județ;
 • prin decizii ale directorilor camerelor de conturi, în cazul rapoartelor de audit întocmite la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, altele decât reședințele de județ.

Verificarea modului în care recomandările au fost implementate se consemnează în rapoartele de follow-up care, de asemenea, se vor publica pe pagina de internet a instituției.

Noul regulament se va aplica începând cu data de 16 ianuarie 2023.

Informații suplimentare
În cadrul proiectului CCR-SAI pentru cetățean, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Curtea de Conturi a României a început un amplu proces de revizuire a reglementărilor în domeniul auditului, astfel încât acestea să fie în acord deplin cu standardele internaționale de audit, inclusiv cu cerințele INTOSAI P 12 - VALOAREA ȘI BENEFICIILE INSTITUȚIILOR SUPREME DE AUDIT, A FACE DIFERENȚA ÎN VIAȚA CETĂȚENILOR. Manualul de audit al performanței și cel de audit de conformitate sunt în curs de revizuire, iar manualul de audit financiar a fost aprobat de Plenul Curții de Conturi. Acesta din urmă reprezintă metodologia de audit financiar a Curții, ceea ce a condus la necesitatea realizării unei distincții clare între prevederile manualului și cele ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități. Astfel, a rezultat noul Regulament privind activitatea de audit public extern, care a fost elaborat în acord cu noile metodologii de audit ale Curții și cu luarea în considerare a noului Cadru INTOSAI de declarații profesionale  (IFPP), respectiv a Analizei funcționale realizate de Centrul de Excelență în Audit al Oficiului de Responsabilitate Guvernamentală al Statelor Unite ale Americii (U.S. Government Accountability Office – U.S. GAO) și a Analizei Inter - pares, efectuată de instituțiile omoloage din Polonia, Austria și Olanda.