Parlamentul României

Lege nr. 544/2001

din 12/10/2001
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I  nr. 663 din 23/10/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I 
Dispozitii generale


Art. 1. - Accesul  liber  si  neingradit  al  persoanei  la  orice  informatii  de  interes  public,  definite  astfel  prin  prezenta  lege,  constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia  Romaniei  si  cudocumentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.
Art. 2. - In sensul prezentei legi:  
a)  prin  autoritate  sau  institutie  publica  se  intelege  orice  autoritate  sau  institutie  publica,  precum  si  orice  regie  autonoma  care utilizeaza resurse financiare publice si care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit Constitutiei;  
b)  prin  informatie  de  interes  public  se  intelege  orice  informatie  care  priveste  activitatile  sau  rezulta  din  activitatile  unei  autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;  
c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

CAPITOLUL II 
Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public

SECŢIUNEA 1 
Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public

Art. 3. - Asigurarea  de  catre  autoritatile  si  institutiile  publice  a  accesului  la  informatiile  de  interes  public  se  face  din  oficiu  sau  la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate in acest scop.  
Art. 4.  -  (1)  Pentru  asigurarea  accesului  oricarei  persoane  la  informatiile  de  interes  public  autoritatile  si  institutiile  publice  auobligatia  de  a  organiza  compartimente  specializate  de  informare  si  relatii  publice  sau  de  a  desemna  persoane  cu  atributii  in  acest domeniu.  
(2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei publice respective.  
Art. 5. - (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:  
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;  
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;  
c)  numele  si  prenumele  persoanelor  din  conducerea  autoritatii  sau  a  institutiei  publice  si  ale  functionarului  responsabil  cu difuzarea informatiilor publice;  
d)  coordonatele  de  contact  ale  autoritatii  sau  institutiei  publice,  respectiv:  denumirea,  sediul,  numerele  de  telefon,  fax,  adresa  de-mail si adresa paginii de Internet;  
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;  
f) programele si strategiile proprii;  
g) lista cuprinzand documentele de interes public;  
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;  
i)  modalitatile  de  contestare  a  deciziei  autoritatii  sau  a  institutiei  publice  in  situatia  in  care  persoana  se  considera  vatamata  in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.  
(2)  Autoritatile  si  institutiile  publice  au  obligatia  sa  publice  si  sa  actualizeze  anual  un  buletin  informativ  care  va  cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).  
(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a.
(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:  
a)  afisare  la  sediul  autoritatii  sau  al  institutiei  publice  ori  prin  publicare  in  Monitorul  Oficial  al  Romaniei  sau  in  mijloacele  de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;  
b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop.  
Art. 6. - (1)  Orice  persoana  are  dreptul  sa  solicite  si  sa  obtina  de  la  autoritatile  si  institutiile  publice,  in  conditiile  prezentei  legi, informatiile de interes public.  
(2)  Autoritatile  si  institutiile  publice  sunt  obligate  sa  asigure  persoanelor,  la  cererea  acestora,  informatiile  de  interes  public solicitate in scris sau verbal.  
(3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:  
    a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;  
   b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;

   c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.  
Art. 7. - (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termende  10  zile  sau,  dupa  caz,  in  cel  mult  30  de  zile  de  la  inregistrarea  solicitarii,  in  functie  de  dificultatea,  complexitatea,  volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste  10  zile,  raspunsul  va  fi  comunicat  solicitantului  in  maximum  30  de  zile,  cu  conditia  instiintarii  acestuia  in  scris  despreacest fapt in termen de 10 zile.  
(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.  
(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.  
Art. 8. - (1)  Pentru  informatiile  solicitate  verbal  functionarii  din  cadrul  compartimentelor  de  informare  si  relatii  publice  au  obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate.  
(2)  In  cazul  in  care  informatiile  solicitate  nu  sunt  disponibile  pe  loc,  persoana  este  indrumata  sa  solicite  in  scris  informatia  de interes public, urmand ca cererea sa ii fie rezolvata in termenele prevazute la art. 7.  
(3)  Informatiile  de  interes  public  solicitate  verbal  se  comunica  in  cadrul  unui  program  minim  stabilit  de  conducerea  autoritatii  sau institutiei  publice,  care  va  fi  afisat  la  sediul  acesteia  si  care  se  va  desfasura  in  mod  obligatoriu  in  timpul  functionarii  institutiei,incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare.  
(4) Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include in acest program si se desfasoara separat.  
(5)  Informatiile  de  interes  public  solicitate  verbal  de  catre  mijloacele  de  informare  in  masa  vor  fi  comunicate,  de  regula,  imediat sau in cel mult 24 de ore.  
Art. 9. - (1)  In  cazul  in  care  solicitarea  de  informatii  implica  realizarea  de  copii  de  pe  documentele  detinute  de  autoritatea  sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, in conditiile legii.  
           (2) Daca in urma informatiilor primite petentul solicita informatii noi privind documentele aflate in posesia autoritatii sau a institutiei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, raspunsul fiind trimis in termenele prevazute la art. 7 si 8.  
Art. 10. - Nu  este  supusa  prevederilor  art.  7-9  activitatea  autoritatilor  si  institutiilor  publice  de  raspunsuri  la  petitii  si  de  audiente, desfasurata  potrivit  specificului  competentelor  acestora,  daca  aceasta  priveste  alte  aprobari,  autorizari,  prestari  de  servicii  si  oricealte solicitari in afara informatiilor de interes public.  
Art. 11.  -  (1)  Persoanele  care  efectueaza  studii  si  cercetari  in  folos  propriu  sau  in  interes  de  serviciu  au  acces  la  fondul documentaristic al autoritatii sau al institutiei publice pe baza solicitarii personale, in conditiile legii.  
                (2) Copiile de pe documentele detinute de autoritatea sau de institutia publica se realizeaza in conditiile art. 9.  
Art. 12. - (1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art. 1, urmatoarele informatii:  
a)  informatiile  din  domeniul  apararii  nationale,  sigurantei  si  ordinii  publice,  daca  fac  parte  din  categoriile  informatiilor  clasificate, potrivit legii;  
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;  
c)  informatiile  privind  activitatile  comerciale  sau  financiare,  daca  publicitatea  acestora  aduce  atingere  principiului  concurenteiloiale, potrivit legii;  
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;  
e)  informatiile  privind  procedura  in  timpul  anchetei  penale  sau  disciplinare,  daca  se  pericliteaza  rezultatul  anchetei,  se  dezvaluie surse  confidentiale  ori  se  pun  in  pericol  viata,  integritatea  corporala,  sanatatea  unei  persoane  in  urma  anchetei  efectuate  sau  in curs de desfasurare;  
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;  
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.  
(2)  Raspunderea  pentru  aplicarea  masurilor  de  protejare  a  informatiilor  apartinand  categoriilor  prevazute  la  alin.  (1)  revine persoanelor  si  autoritatilor  publice  care  detin  astfel  de  informatii,  precum  si  institutiilor  publice  abilitate  prin  lege  sa  asigure securitatea informatiilor.  
Art. 13. - Informatiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse in categoria informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.
Art. 14. - (1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai in masura incare afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.
(2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritatile publice decat in temeiul unei obligatii legale ori cuacordul prealabil in scris al persoanei care are acces la acele informatii potrivit art. 2.

SECŢIUNEA a 2-a 
Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public

Art. 15. - (1) Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat.  
(2)  Activitatea  de  culegere  si  de  difuzare  a  informatiilor  de  interes  public,  desfasurata  de  mijloacele  de  informare  in  masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de interes public.  
Art. 16. - Pentru  asigurarea  accesului  mijloacelor  de  informare  in  masa  la  informatiile  de  interes  public  autoritatile  si  institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.  
Art. 17.  -  (1)  Autoritatile  publice  au  obligatia  sa  organizeze  periodic,  de  regula  o  data  pe  luna,  conferinte  de  presa  pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public.  
(2) In cadrul conferintelor de presa autoritatile publice sunt obligate sa raspunda cu privire la orice informatii de interes public.  
Art. 18.  -  (1)  Autoritatile  publice  au  obligatia  sa  acorde  fara  discriminare  acreditare  ziaristilor  si  reprezentantilor  mijloacelor  de informare in masa.  
(2) Acreditarea se acorda la cerere, in termen de doua zile de la inregistrarea acesteia.  
(3)  Autoritatile  publice  pot  refuza  acordarea  acreditarii  sau  pot  retrage  acreditarea  unui  ziarist  numai  pentru  fapte  care  impiedica desfasurarea  normala  a  activitatii  autoritatii  publice  si  care  nu  privesc  opiniile  exprimate  in  presa  de  respectivul  ziarist,  in  conditiilesi in limitele legii.  
(4)  Refuzul  acordarii  acreditarii  si  retragerea  acreditarii  unui  ziarist  se  comunica  in  scris  si  nu  afecteaza  dreptul  organismului  de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.  
Art. 19.  -  (1)  Autoritatile  si  institutiile  publice  au  obligatia  sa  informeze  in  timp  util  mijloacele  de  informare  in  masa  asupra conferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acestea.  
(2)  Autoritatile  si  institutiile  publice  nu  pot  interzice  in  nici  un  fel  accesul  mijloacelor  de  informare  in  masa  la  actiunile  publice organizate de acestea.  
(3)  Autoritatile  publice  care  sunt  obligate  prin  legea  proprie  de  organizare  si  functionare  sa  desfasoare  activitati  specifice  inprezenta publicului sunt obligate sa permita accesul presei la acele activitati, in difuzarea materialelor obtinute de ziaristi urmand sase tina seama doar de deontologia profesionala.  
Art. 20. - Mijloacele de informare in masa nu au obligatia sa publice informatiile furnizate de autoritatile sau de institutiile publice.

CAPITOLUL III 
Sanctiuni

Art. 21. - (1)  Refuzul  explicit  sau  tacit  al  angajatului  desemnat  al  unei  autoritati  ori  institutii  publice  pentru  aplicarea  prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.  
(2)  Impotriva  refuzului  prevazut  la  alin.  (1)  se  poate  depune  reclamatie  la  conducatorul  autoritatii  sau  al  institutiei  publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.  
(3)  Daca  dupa  cercetarea  administrativa  reclamatia  se  dovedeste  intemeiata,  raspunsul  se  transmite  persoanei  lezate  in  termende  15  zile  de  la  depunerea  reclamatiei  si  va  contine  atat  informatiile  de  interes  public  solicitate  initial,  cat  si  mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.  
Art. 22. - (1)  In  cazul  in  care  o  persoana  se  considera  vatamata  in  drepturile  sale,  prevazute  in  prezenta  lege,  aceasta  poateface plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritorialase afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7.  
(2)  Instanta  poate  obliga  autoritatea  sau  institutia  publica  sa  furnizeze  informatiile  de  interes  public  solicitate  si  sa  plateasca daune morale si/sau patrimoniale.  
(3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.  
(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.  
(5) Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

CAPITOLUL IV 
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 23. - (1) Prezenta lege va intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2)  In  termen  de  60  de  zile  de  la  data  publicarii  prezentei  legi  in  Monitorul  Oficial  al  Romaniei,  Partea  I,  Guvernul  va  elabora,  lainitiativa Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.  
Art. 24.  -  (1)  In  termen  de  60  de  zile  de  la  data  intrarii  in  vigoare  a  prezentei  legi  Ministerul  Informatiilor  Publice,  Ministerul Comunicatiilor  si  Tehnologiei  Informatiei  si  Ministerul  Finantelor  Publice  vor  inainta  Guvernului  propuneri  privind  masurile  necesare pentru  ca  informatiile  de  interes  public  sa  devina  disponibile  in  mod  progresiv  prin  intermediul  unor  baze  de  date  informatizate accesibile publicului la nivel national.  
(2)  Masurile  prevazute  la  alin.  (1)  vor  privi  inclusiv  dotarea  autoritatilor  si  institutiilor  publice  cu  echipamentele  de  tehnica  de calcul adecvate.  
Art. 25. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi contrare.

Aceasta  lege  a  fost  adoptata  de  Senat  in  sedinta  din  13  septembrie  2001,  cu  respectarea  prevederilor  art.  74  alin.  (2)  dinConstitutia Romaniei

PREȘEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(2) din Constitutia Romaniei.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VALER  DORNEANU

Bucuresti, 12 octombrie 2001.   
Nr. 544