Auditul financiar, al performanței și de conformitate    

Activitatea de audit public extern exercitată de Curtea de Conturi se desfășoară în mod autonom, cu respectarea normelor proprii, adoptate pe baza standardelor internaționale de audit, și constă în efectuarea, în principal, a trei tipuri de audit: audit financiar, audit al performanței și audit de conformitate.

Realizarea, în mod unitar, a activităților necesare derulării procesului de elaborare, modificare și monitorizare a Programului de activitate a Curții de Conturi are la bază următoarele dispoziții legale:

 1. Curtea de Conturi decide în mod autonom asupra programului său de activitate;
 2. Acțiunile se inițiază din oficiu și nu pot fi oprite decât de Parlament și aceasta numai în cazul depășirii competențelor stabilite prin lege pentru Curtea de Conturi;
 3. Hotărârile Camerei Deputaților sau ale Senatului sunt obligatorii. Prin ele se cere Curții de Conturi efectuarea unor controale, în limitele competențelor sale. Nicio altă autoritate publică, precum și persoană fizică sau juridică, nu o mai poate obliga în acest sens;
 4. Activitățile de audit public extern se desfășoară în baza programului de activitate. Sunt exercitate de Curtea de Conturi potrivit competențelor prevăzute în Constituția României, în legea sa de organizare și funcționare și în regulamentul propriu privind organizarea activităților specifice.

Planificarea activității, care se materializează în programul de activitate, permite:

 • urmărirea realizării obligației legale de auditare, în termenul legal de prescripție, a tuturor conturilor anuale de execuție bugetară ale autorităților și instituțiilor publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite;
 • realizarea conexiunii dintre obiectivele strategiei instituționale a Curții de Conturi și activitățile care se vor efectua pentru atingerea acestor obiective;
 • managementul eficient al resurselor financiare și umane, existente la nivelul Curții de Conturi, prin elaborarea unor politici de resurse umane și de perfecționare a pregătirii profesionale a auditorilor publici externi, bazate pe analiza indicatorilor de performanță;
 • maximizarea impactului acțiunilor de control/audit asupra managementului financiar public, prin selectarea corespunzătoare a temelor și alocarea eficientă a resurselor umane și de timp de care dispune Curtea de Conturi.

Principiile cu caracter general de care se ține cont la elaborarea programului de activitate sunt următoarele:

 • legalitatea, potrivit căruia programul de activitate se bazează pe mandatul legal al Curții de Conturi și include auditurile obligatorii prevăzute de Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • independența, imparțialitatea și obiectivitatea formulării propunerilor, potrivit cărora selectarea acțiunilor sau a entităților nu va depinde de interese externe, politice sau de orice alt tip de interese de grup, ori de criterii subiective ale persoanelor implicate în procesul de selectare;
 • caracterul realist, ce presupune includerea în program a acelor acțiuni de control/audit ce pot fi realizate cu resursele și mijloacele disponibile ale fiecărei structuri;
 • respectarea angajamentelor internaționale referitoare la audituri comune, audituri coordonate și alte angajamente similare, presupunând includerea în programul de activitate a acțiunilor ce rezultă din angajamente internaționale

Pe parcursul derulării programului de activitate, pot fi aduse modificări considerate absolut necesare, a căror aprobare se află în competența Plenului Curții de Conturi.

Prin publicarea acestui program de activitate se dorește informarea transparentă a autorităților publice și a publicului larg. Pentru a facilita accesul rapid la informațiile referitoare la misiunile de audit programate atât la nivelul administrației publice centrale, cât și la nivelul administrației publice locale, se pot accesa următoarele link-uri: