Sistemele de management și control (SMC) pentru programele aferente perioadei de programare 2014 – 2020

Comisia Europeană (CE) elaborează și pune în aplicare politicile Uniunii Europene (de exemplu Politica Regională, Politica Agricolă Comună etc.), prin intermediul direcțiilor sale generale. Fondurile europene alocate acestor politici sunt gestionate fie în mod direct sau indirect de către CE (de exemplu fondurile pentru cercetare) fie partajat, între CE și statele membre, în sensul că CE conferă statelor membre răspunderea privind punerea în aplicare a programelor la nivel național. 
Astfel, pentru fondurile gestionate partajat, statele membre sunt responsabile de instituirea unui sistem de management și control, conform cu prevederile legislative, europene și naționale aplicabile. Pentru ca fondurile europene să ajungă de la Comisia Europeană la beneficiari se stabilește o arhitectură instituțională, prezentată succint în figura de mai jos:

I.    Fonduri pentru dezvoltare regională și pescuit

FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională

 • Programul Operațional Regional
 • Programul Operațional Asistență Tehnică
 • Programul Operațional Competitivitate
FSE – Fondul Social European
 • Programul Operațional Capital Uman
 • Programul Operațional Capacitate Administrativă
FC – Fondul de Coeziune și FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională
 • Programul Operațional Infrastructură Mare
FEPAM – Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime
 • Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime

Conform art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, statul membru desemnează, pentru fiecare program operațional, în mod obligatoriu: o Autoritate de Management (”AM”), o Autoritate de Certificare (”AC”) și o Autoritate de Audit (”AA”).  

Autoritatea de Management este responsabilă de gestionarea programului operaţional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Principalele atribuții sunt prevăzute la art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, dintre care amintim: selectarea proiectelor, verificarea tehnică și financiară a proiectelor implementate de beneficiari, instituirea unui sistem de înregistrare și stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare proiect finanțat, elaborarea rapoartelor anuale și finale de implementare aferente programului, întocmirea declaraţiei de gestiune și a rezumatului anual.

Autoritatea de Certificare este responsabilă în principal de elaborarea și transmiterea cererilor de plată către CE (documente standardizate prin care se solicită în mod centralizat fonduri din partea CE, pe baza cererilor de rambursare primite de la beneficiari) și de întocmirea conturilor aferente programului operațional (8 situații contabile care conțin informații financiare privind implementarea programului operațional, precum cheltuielile declarate, sumele retrase sau recuperate etc.). Principalele atribuții sunt prevăzute la art. 126 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Autoritatea de Audit efectuează în principal audituri ale bunei funcționări a sistemului de management și control din cadrul programului operaţional și ale unui eșantion reprezentativ de operaţiuni pe baza cheltuielilor declarate și emite o opinie, în conformitate cu standardele de audit acceptate pe plan internațional, cu privire la sistemele de management și control, cheltuielile prezentate CE spre rambursare și conturile aferente programului. Principalele atribuții sunt prevăzute la art. 127 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. 

Statul membru poate desemna (opțional):

 • Organisme intermediare (OI): Acestea pot să desfășoare anumite sarcini ale AM sau AC sub răspunderea autorității respective sau să gestioneze o parte dintr-un program operațional, furnizând garanții de solvabilitate și de competenţă în domeniul în cauză, precum și în materie de capacitate de gestiune administrativă și financiară.
 • un Organism de coordonare (OC): Responsabilitatea acestuia este de a asigura legătura cu CE, de a coordona activităţile celorlalte organisme desemnate relevante și de a promova aplicarea armonizată a legislației în vigoare.

Conform prevederilor HG nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, în România, instituțiile cu rol de AM, AC și AA, pentru programele finanțate din fondurile pentru dezvoltare regională și pescuit sunt prezentate în figura de mai jos:

II.    Fonduri destinate cooperării teritoriale (FEDR și IPA)

FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională: 
 • Programul INTERREG V A ROMÂNIA UNGARIA (Ro-Hu)
 • Programul INTERREG V A ROMÂNIA BULGARIA (Ro- Bg)
IPA – Instrumentul de Asistență pentru Preaderare
 • IPA II - ROMÂNIA-SERBIA (Ro-Sb)

Conform art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, statul membru desemnează, pentru fiecare program o Autoritate de Management (”AM”), o Autoritate de Certificare (”AC”) și o Autoritate de Audit (”AA”). Principalele atribuțiile ale acestora sunt prevăzute la art. 125, 126 și 127 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

AA poate fi asistată de un grup de auditori compus dintr-un reprezentant din fiecare stat membru sau țară terță care participă la program. AM și AA trebuie să fie situate în același stat membru. 

AM, după consultarea cu statele membre și toate țările terțe care participă la un program de cooperare, înființează: 

 • un Secretariat Comun (SC): Acesta oferă asistență autorității de management și comitetului de monitorizare la îndeplinirea funcțiilor lor, furnizează informații pentru potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare și asistă beneficiarii la implementarea operațiunilor.
 • Unități de Control de Prim Nivel: În cazul în care AM nu efectuează verificări de management în întreaga zonă vizată de program, fiecare stat participant la program desemnează organismul responsabil pentru efectuarea unor astfel de verificări în raport cu beneficiarii de pe teritoriul său.

Fiecare stat participant la program poate desemna o autoritate națională, responsabilă în principal cu asigurarea accesului la informație pentru AM și AA în vederea îndeplinirii atribuțiilor lor, transpunerea în cadrul național de reglementare a regulilor privind eligibilitatea cheltuielilor, semnarea contractelor cu beneficiarii din țara respectivă, asigurarea transferului co-finanțării naționale de la bugetul de stat către beneficiarii de proiect din țara respectivă.

Autoritățile implicate în gestionarea și controlul programelor de cooperare, finanțate din FEDR și IPA, pentru care România este autoritate de management, sunt prezentate în figura de mai jos:

III.    Fonduri destinate cooperării teritoriale (ENI)

ENI – Instrumentul European de Vecinătate:
 • Programul Operaţional ENI ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014-2020 (Ro-Md)
 • Programul Operaţional ENI ROMÂNIA – UCRAINA 2014-2020 (Ro-Uk)
 • Programul Operaţional Comun BAZINUL MĂRII NEGRE 2014-2020 (BMN

Conform art. 20 din Regulamentul (UE) de punere în aplicare nr. 897/2014 al Comisiei, pentru fiecare program în parte, se desemnează, în mod obligatoriu: o Autoritate de management (”AM”) și o Autoritate de Audit (”AA”).

AM este responsabilă de gestionarea programului, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Principalele atribuțiile ale AM sunt prevăzute la art. 26 din Regulamentul (UE) de punere în aplicare nr. 897/2014 al Comisiei, printre ele numărându-se și întocmirea cererilor de plată și a conturilor anuale.

AA se asigură că se efectuează audituri ale sistemelor de gestiune și control, audituri de operațiuni pe baza unui eșantion reprezentativ și audituri ale conturilor anuale ale programului. AA întocmește un raport anual de control și emite o opinie de audit cu privire la conturile anuale pentru anul contabil precedent. Principalele atribuții ale AA sunt prevăzute la art. 28 din Regulamentul (UE) de punere în aplicare nr. 897/2014 al Comisiei. Autoritatea de audit este asistată de un grup de auditori compus dintr-un reprezentant al fiecărei țări participante la program. Autoritatea de management și autoritatea de audit sunt situate în același stat membru. 

Opțional, se pot desemna unul sau mai multe organisme intermediare care să efectueze anumite sarcini ale autorității de management, sub responsabilitatea acesteia din urmă. 

Statul membru în care este situată autoritatea de management poate desemna, din proprie inițiativă, un organism de coordonare a cărui responsabilitate este de a asigura legătura cu Comisia și de a-i transmite acesteia informații, de a coordona activitățile celorlalte organisme desemnate relevante și de a promova aplicarea armonizată a legislației în vigoare.

Fiecare țară participantă la program desemnează:

 • o autoritate națională, care sprijină autoritatea de management în gestionarea programului;
 • un punct de contact în materie de control, care sprijină autoritatea de management în cadrul obligațiilor care îi revin în materie de control al programului;
 • un reprezentant în grupul de auditori;
 • reprezentanți în cadrul Comitetului comun de monitorizare.

Autoritățile implicate în gestionarea și controlul programelor finanțate din Instrumentul European de Vecinătate, pentru care România este autoritate de management, sunt prezentate în figura de mai jos:


IV.    Fonduri destinate agriculturii și dezvoltării rurale

 • FEADR - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
 • FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă 
FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă 

Conform art. 7 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare nr. 908/2014 al Comisiei, statul membru desemnează: una sau mai multe agenții de plăți, un organism de coordonare, un organism de certificare și o autoritate competentă. 

Agențiile de plăți sunt departamente sau organisme ale statelor membre, responsabile cu gestionarea și controlul cheltuielilor din FEGA și FEADR. Agențiile de Plăți se asigură că a fost verificată respectarea normelor Uniunii înainte de a autoriza și efectua partea Uniunii din plăți. Principalele lor atribuții sunt prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și la art. 1 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei. 

În cazul în care la nivelul statului membru sunt acreditate mai multe agenții de plăți se desemnează un Organism de Coordonare, ca interlocutor unic al CE pentru statul membru în cauză pentru problemele legate de FEGA și de FEADR. Principalele sale atribuții sunt prevăzute la art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și la art. 4 din Regulamentul de punere în aplicare nr. 908/2014 al Comisiei. 

Organismul de Certificare furnizează un aviz, elaborat în conformitate cu standarde de audit acceptate la nivel internațional, privind exhaustivitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor anuale ale agenției de plăți, buna funcționare a sistemului de control intern al acesteia și legalitatea și corectitudinea cheltuielilor a căror rambursare a fost solicitată Comisiei. Avizul respectiv menționează, de asemenea, dacă examinarea pune la îndoială afirmațiile făcute în declarația de gestiune. Principalele atribuțiile ale Organismului de Certificare sunt prevăzute la art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Organismul de certificare trebuie să fie independent din punct de vedere operațional față de agenția de plăți și de organismul de coordonare, precum și față de autoritatea care a acreditat respectiva agenție.

Autoritatea de Management (pentru FEADR) este responsabilă cu gestionarea și implementarea eficientă, eficace și corectă a programului. Principalele atribuțiile ale AM sunt prevăzute la art. 66 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.

Autoritatea competentă este responsabilă în principal cu acordarea/retragerea acreditării agenției/ agențiilor de plăți. Principalele atribuțiile ale Autorității Competente sunt prevăzute la art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei.

Structura de gestiune și control pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală este:


 

V.    Alte fonduri (domeniul Afaceri Interne)

FAMI – Fondul pentru azil, migrație și integrare
 • Programul Național FAMI
FSI – Fondul pentru securitate internă
 • Programul Național FSI

Potrivit art. 25 din Regulamentul (UE) 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, în cadrul sistemului de management și control pentru FAMI-FSI sunt cuprinse: o autoritate responsabilă, o autoritate de audit și autorități delegate, după caz.

Autoritatea responsabilă este un organism din sectorul public al statului membru, fiind unicul responsabil de buna gestionare și controlul programului național și răspunzând de întreaga comunicare cu Comisia Europeană. Principalele sale atribuții sunt prevăzute la art. 4 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1042/2014 al Comisiei și includ: elaborarea propunerilor de programe naționale, evaluarea și selectarea proiectelor și semnarea actelor de finanțare aferente acestora, efectuarea controalelor, elaborarea rapoartelor anuale și finale privind punerea în aplicare a programelor naționale și întocmirea cererilor de plată către CE. 

Statul membru poate desemna una sau mai multe autorități delegate, care să desfășoare anumite sarcini ale autorității responsabile.

Autoritatea de Audit este o autoritate publică națională sau un organism public național, independent din punct de vedere funcțional de autoritatea responsabilă și care răspunde de emiterea anuală a unei opinii, în conformitate cu standardele de audit acceptate pe plan internațional, cu privire la sistemele de management și control, cheltuielile prezentate CE spre rambursare și conturile aferente programului. Principalele sale atribuții sunt prevăzute la art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului şi la art. 14 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1042/2014 al Comisiei.
Potrivit prevederilor H.G. nr. 48 din 28 ianuarie 2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, principalele instituții implicate sunt prezentate în figura de mai jos.


 

VI.    Alte fonduri (FEAD)

FEAD – Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane:
 • Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD)

Potrivit art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sistemul de management și control include: o autoritate de management, o autoritate de certificare și o autoritate de audit.

Autoritatea de management este responsabilă de gestionarea programului operaţional în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Principalele atribuții sunt prevăzute la art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

Autoritatea de certificare este responsabilă în principal elaborarea și transmiterea cererilor de plată către CE și cu întocmirea conturilor aferente programului operațional. Principalele atribuții sunt prevăzute la art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

Autoritatea de audit efectuează în principal audituri ale bunei funcționări a sistemului de management și control din cadrul programului operaţional și ale unui eșantion adecvat de operaţiuni pe baza cheltuielilor declarate și emite o opinie, în conformitate cu standardele de audit acceptate pe plan internațional, cu privire la sistemele de management și control, cheltuielile prezentate CE spre rambursare și conturile aferente programului. Principalele atribuții sunt prevăzute la art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului.

Potrivit prevederilor OUG nr. 84 din 21 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD, instituţiile cu rol în sistemul de management şi control al POAD sunt cele prezentate în schema de mai jos.